G4Media.ro

Kovesi, declarație în Parlamentul European despre Parchetul European: Pentru a putea începe…

Sursa: Captura Digi24

Kovesi, declarație în Parlamentul European despre Parchetul European: Pentru a putea începe în 2020 avem nevoie de mai multe resurse/ Transformarea Parchetului în realitate nu va fi sarcina ușoară – vezi discursul complet

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a declarat, marți, în timpul unei audieri în comisia LIBE (drepturi și libertăți civile) din Parlamentul European că noua instituție are nevoie de mai multe resurse financiare pentru a putea începe activitatea în 2020.

”Transformarea Parchetului în realitate nu va fi sarcină ușoară (..) Pe baza experienței mele în lupta anticorupție la nivel înalt și a fraudelor financiare, ne vom confrunta cu oameni puternici și periculoși. Din acest motiv, doresc ca Parchetul European să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii să aibă încredere”, a le-a mai spus Kovesi europarlamentarilor.

Șefa Parchetului European a făcut aceste declarații în timpul unei audieri în comisia LIBE pe tema luptei anticorupție și crimei organizate.

Redăm mai jos discursul integral al Laurei Codruța Kovesi

 • Adoptarea regulamentului de instituire a Parchetului European este o realizare istorică. EPPO este un pas major în integrarea sistemului judiciar în UE, rezultatul a peste 20 de ani de eforturi, convingeri și negocieri.
 • Este o mare onoare pentru mine să fiu primul procuror șef european. Știu că așteptările cetățenilor europeni sunt foarte mari. Pe baza experienței mele anterioare, cred că există un set comun de cerințe pentru a fi eficiente în combaterea corupției:● independența sistemului judiciar,
  ● o structură specializată pentru investigarea corupției,
  ● o legislație care oferă instrumente eficiente,
  ● recuperarea daunelor și a veniturilor infracțiunii,
  ● prevenire,
  ● educație,
  ● schimbarea mentalităților,
  ● creșterea încrederii publicului în instituțiile care au roluri în combaterea sau prevenirea corupției.
 • Sunt fără dar și poate mai mulți actori și instrumente prin intermediul cărora se poate lupta împotriva corupției și crimei organizate la nivel național, european și internațional. Îmbrățișez ideea unei abordări strategice pentru că munca noastră poate să aibă un real efect de durată doar dacă acțiunile noastre sunt coerente și consistente;
 • Trebuie să știm foarte bine ce vrem să obținem, să ne asigurăm că avem mijloacele corespunzătoare prin care putem face asta și, apoi, să ne implementăm strategia cu consecvență. În orice caz, principala întrebare este cine este responsabil pentru această abordare strategică. 
 • Odată ce va deveni operațional, Parchetul European va trebui să investigheze eficient fraudele și să urmărească recuperarea prejudiciilor. În orice caz, nu vom putea reduce fraudarea banilor europeni doar prin anchete și condamnări. Avem nevoie de prevenție;
 • Rolul indirect al Parchetului European va fi să furnizeze analize referitoare la tiparele infracțiunilor săvârșite și la modurile lor de operare. Aceste analize pot duce la identificarea principalelor vulnerabilități și riscuri în procedurile de folosire a fondurilor europene;
 • Analizele ne vor ajuta să identificăm cum putem dezvolta mai departe aceste proceduri astfel încât să evităm astfel de fraude. Prin urmare, Parchetul European poate îmbunătăți prevenția fraudării prin informarea celorlalte organisme europene;
 • Derularea coordonată a investigațiilor în toate statele membre care face parte din EPPO va necesita un schimb rapid de informații. Este necesară, deci, dezvoltarea unei relații foarte strânse cu Europol, OLAF și Eurojust.
 • În conformitate cu dispozițiile din regulament, vom conveni asupra modalităților de lucru. De asemenea, vom conveni asupra modalităților de cooperare cu țările terțe, organizațiile internaționale și statele membre neparticipante.
 • Până atunci, singura mea recomandare va fi de natură generală: trebuie să acționăm constant și coerent, cu toții. În practică, aceasta înseamnă că: EPPO va trebui implicat ori de câte ori există suspiciunea că bugetul UE este fraudat. În acest context, EPPO are un interes important în a discuta termenii pentru cooperarea reciprocă cu Curtea de Conturi Europeană. EPPO ar trebui implicat în mod sistematic și în definire, precum și în implementarea strategiilor antifraudă la nivelul UE și, dacă este cazul, la nivel național.
 • Consider că participarea mea la această audiere este un prim pas în dezvoltarea unei relații fructuoase cu Parlamentul European.
 • În același spirit al responsabilității instituționale, am participat în această dimineață la ședința Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, unde am transmis miniștrilor următoarele mesaje principale: Împreună cu colegii mei din Colegiu ne vom asuma responsabilitatea de a face operațiunea EPPO la sfârșitul anului 2020. De la intrarea mea oficială în birou, acum o lună, am evaluat situația. Multe lucruri au fost deja pregătite și bine pregătite, dar trebuie să facem mai multe. Din ce în ce mai repede.
 • Pentru ca EPPO să funcționeze în 2020, avem nevoie de:
  ● Implementarea la timp a directivei PIF;
  ● Adaptări naționale la regulamentul EPPO;
  ● Procurorii europeni să fie la Luxemburg, să constituie Colegiul și să ia decizii strategice;
  ● Un acord cu statele membre privind numărul de procurori europeni delegați;
  ● Claritatea nivelului de sprijin, în fiecare dintre statele membre participante, pentru procurorii europeni delegați;
  ● Un sistem funcțional de gestionare a cazurilor;
  ● Să recruteze și să instruiască tot personalul necesar pentru a face față procesului real care va veni la EPPO începând cu ziua 1.
 • Întrebarea esențială este: avem suficient personal de sprijin operațional la nivel central și suficient procurori europeni delegați pentru a începe operațiunile? În cadrul cadrului bugetar actual, nu avem. Pentru a putea începe în 2020, trebuie să actualizăm ipotezele inițiale și să adăugăm mai multe resurse. În contextul negocierilor privind MFF, este o decizie strategică: Vrem să avem un EPPO, doar să spunem că îl avem sau dorim ca EPPO să fie o instituție eficientă?
 • Am fost procuror pentru jumătate din viața mea. Sunt perfect conștient de provocările viitoare. Transformarea EPPO în realitate nu va fi ușoară.
 • Putem reuși doar dacă lucrăm în echipă. Cu toții: Colegiul procurorilor europeni, procurorii europeni delegați, autoritățile naționale, instituțiile UE, dar, în general, toți cei care înțeleg importanța vitală a menținerii statului de drept în societățile noastre.
 • Pe baza experienței mele în lupta împotriva corupției la nivel înalt și a fraudei financiare, ne vom confrunta cu oameni puternici, periculoși. Din acest motiv, doresc ca EPPO să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii vor avea încredere.
 • Sarcinile sale principale vor fi efectuarea de investigații penale, consolidarea cooperării dintre statele membre și recuperarea daunelor. Toate acestea, respectând pe deplin drepturile fundamentale ale persoanelor implicate în procesul penal, precum și legile procedurale ale statelor membre participante.
 • Împreună cu Curtea Europeană de Justiție, EPPO va reprezenta pilonul justiției UE și va proteja valorile europene, cetățenii și interesele financiare.
 • Sunt recunoscător pentru sprijinul coerent și coerent al acestui Parlament către EPPO.

Redăm mai jos discursul integral în limba engleză

”The adoption of the regulation establishing the European Public Prosecutor’s Office is a historical achievement.
The EPPO is a major step in the integration of the judiciary in the EU, the outcome of more than 20 years of efforts, convincing and negotiations.
It is a great honour for me to be the first European Chief Prosecutor. I know that the expectations of the European citizens are very high.

Based on my previous experience, I think that there is a common set of requirements to be efficient in fighting corruption:
● the independence of the judiciary,
● a specialized structure for investigating corruption,
● a legislation that offers efficient tools,
● recovering the damages and the proceeds of the crime,
● prevention,
● education,
● changing the mentalities,
● increasing the public confidence in the institutions that have roles in combating or preventing corruption.

There are indeed several actors, many instruments available to fight corruption and organised crime at national, European and international level. I like the idea of a strategic approach, because our action can have a real, lasting effect only if it is coherent and consistent.

We need to know what we want to achieve, make sure we have the appropriate means to achieve it, and then implement the strategy consistently. However, the essential question is who should be responsible for such a strategic approach.

Once the EPPO will become operational, it should investigate fraud efficiently and aim at recovering damages from financial crime. However, we will not reduce fraud in EU funds only through investigations and convictions. We also need prevention.

The indirect role of the EPPO will be to provide analyses of typical investigated crimes and their operational modalities. These analyses can lead to the identification of predominant risks and vulnerabilities in the procedures for the use of EU funds.

They will help identify how these procedures could be further developed, so that such crimes can be avoided. The EPPO can thus improve prevention by informing the decisions of the other European bodies.

Conducting investigations in all EPPO participating member states in a coordinated approach will require the quick exchange of information. It is necessary to develop a very close relationship with Europol, OLAF and Eurojust.

In conformity with the relevant provisions of the regulation, we will conclude working arrangements. We will also agree on cooperation modalities with third countries, international organisations, and non-participating Member States.

In the meantime, my only recommendation will be of general nature: we have to act consistently and coherently, all of us. In practice, this means that:

The EPPO should be involved whenever there is a suspicion of fraud against the EU budget. In this context, the EPPO has an important interest in discussing terms for mutual cooperation with the European Court of Auditors.

The EPPO should be systematically involved in the definition as well as in the implementation of antifraud strategies at EU and, where relevant, at national level.

Honourable Members,

I see my participation in this hearing as a first step in the development of a fruitful relation with the European Parliament.

In the same spirit of institutional accountability, I attended this morning the Justice and Home Affairs Council meeting where I conveyed to the ministers the following main messages:

● Together with my colleagues in the College we will take our responsibility to make the EPPO operational at the end of 2020.
● Since my official entry into office, one month ago, I evaluated the situation. A lot has already been prepared, and well prepared, but we need to do more. More and faster.
In order for the EPPO to be operational in 2020, we need:
● The timely implementation of the PIF directive;
● National adaptations to the EPPO regulation;
● The European Prosecutors to be in Luxembourg, to constitute the College and take strategic decisions;
● An agreement with the Member States on the number of European Delegated Prosecutors;
● Clarity on the level of support, in each of the participating Member States, for European Delegated Prosecutors;
● A functional Case Management System;
● To recruit and train all the necessary staff to deal with the actual caseload that will come to the EPPO from Day 1.

The essential question is: do we have enough operational support staff at central level, and enough European Delegated Prosecutors to start operations?

Under the current budgetary framework, we do not. To be able to start in 2020 we need to update initial assumptions and add more resources.

In the context of the MFF negotiations, it is a strategic decision:

Do we want to have an EPPO, just to say that we have it, or do we want the EPPO to be an efficient institution?

Ladies and Gentlemen,

I have been a prosecutor for half of my life. I am perfectly aware of the challenges ahead. Turning the EPPO into reality will not be easy.

We can succeed only if we work as a team. All of us: the College of European Prosecutors, the European Delegated Prosecutors, national authorities, EU institutions, but more generally all those who understand the vital importance of upholding the rule of law in our societies.

Based on my experience in fighting high-level corruption and financial fraud, we will be confronted with powerful, dangerous people. For this reason, I want the EPPO to be a truly independent, efficient and strong institution, an institution that the citizens will trust.

Its main tasks will be to conduct criminal investigations, to strengthen the cooperation between Member States and to recover the damages. All this in full respect of fundamental rights of the people involved in the criminal proceedings as well as of procedural laws of the participating Member States.

Together with the European Court of Justice, the EPPO will represent the EU justice pillar, and will protect the European values, citizens and financial interests.

I am grateful for the consistent and coherent support of this Parliament to the EPPO.
Thank you for your attention.”

Context

Uniunea Europeană lucrează la adoptarea unui buget pe 2020 de aproape 160 miliarde de euro.

La nivelul UE au fost pierdute aproape 9 miliarde de euro prin fraude în perioada 2002-2016, conform unui raport din 2019 al Curţii Europene de Conturi.

EPPO, la care au aderat 22 din cele 28 de state membre ale Uniunii, urmează să fie lansat în 2020 şi va fi responsabil cu anchetarea şi aducerea în faţa justiţiei a cazurilor de fraude transfrontaliere în interiorul UE, în special cele de după noiembrie 2017.

O mare parte din eficacitatea EPPO va depinde de capacitatea Laurei Kovesi de a convinge statele membre să pună la dispoziţie procurorii şi resursele de care are nevoie instituţia.

Kovesi va conduce EPPO de la sediul central din Luxemburg, împreună cu câte un procuror european din fiecare stat membru. Anchetele vor fi conduse de procurori delegaţi la nivel naţional.

Numărul acestora va fi stabilit prin negocieri cu miniştrii de justiţie şi procurorii generali din statele membre.

Într-un interviu acordat agenției Reuters la sfârșitul lunii octombrie, estimarea numărului de potenţiale cazuri pe care le va instrumenta EPPO şi a numărului de procurori necesari în fiecare stat constituie priorităţi imediate.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

Citește și...

3 comentarii

 1. Nu avem in Romania nimic din lista enumerata de Kovesi.

 2. Sa le ceara sobolonilor elvetieni niste cash. Si asa, nu vor sa-si asume ca-s inima Europei degeaba. Rusine, o tara asa puternica si bogata, doar pt. ca-i protejata de „Marile Puteri”, sa nu ia parte mai responsabil la viitorul Civilizatiei … Saraca Codruta … Fara cash … nu faci # …

  • Distrusul ăsta are un fix cu „marile puteri”. Îi plac în schimb ” marile putori”, toți infractorii și mafioții sunt „civilizația” lui.