G4Media.ro

CCR a motivat decizia privind Secția Specială: Prioritatea de aplicare a dreptului…

Foto: Inquam Photos/ George Călin

CCR a motivat decizia privind Secția Specială: Prioritatea de aplicare a dreptului UE nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării identităţii constituţionale naţionale

Prioritatea de aplicare a dreptului Uniunii Europene nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării identităţii constituţionale naţionale, se arată în motivarea deciziei prin care Curtea Constituţională a respins o serie de excepţii şi a decis că sunt constituţionale mai multe articole din lege care se referă la înfiinţarea şi operaţionalizarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), relatează Agerpres

„O reglementare specială în Constituţia României o are raportul dintre dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene (…). Astfel, clauza de aderare la Uniunea Europeană cuprinde în subsidiar o clauză de conformitate cu dreptul UE, potrivit căreia toate organele naţionale ale statului sunt obligate în principiu să implementeze şi aplice dreptul UE. Acest lucru este valabil şi pentru Curtea Constituţională, care asigură, în virtutea art.148 din Constituţie, prioritatea de aplicare a dreptului european. Însă această prioritate de aplicare nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării identităţii constituţionale naţionale (…) ca garanţie a unui nucleu identitar de fond al Constituţiei României şi care nu trebuie relativizată în procesul integrării europene”, se arată în motivare.

CCR afirmă că, în virtutea acestei identităţi constituţionale, este abilitată să asigure supremaţia Legii fundamentale pe teritoriul României.

„Potrivit clauzei de conformare cuprinse chiar în textul art. 148 din Constituţie, România nu poate adopta un act normativ contrar obligaţiilor la care s-a angajat în calitate de stat membru (…), însă cele anterior arătate cunosc desigur o limită constituţională, întemeiată pe conceptul de ‘identitate constituţională naţională'”, se precizează în documentul citat.

Curtea Constituţională menţionează că „principiul statului de drept presupune securitate juridică, respectiv încrederea legitimă a destinatarilor în efectele dispoziţiilor legale în vigoare şi în modul de aplicare al acestora, astfel încât orice subiect de drept să-şi determine în mod previzibil conduita”.

„Or, în măsura în care unele instanţe judecătoreşti lasă neaplicate din oficiu dispoziţii naţionale pe care le consideră ca fiind contrare dreptului european, în vreme ce altele aplică aceleaşi reglementări naţionale, considerându-le conforme dreptului european, standardul de previzibilitate al normei ar fi puternic afectat, ceea ce ar genera o gravă insecuritate juridică şi, implicit, încălcarea principiului statului de drept”, se mai arată în motivare.

Curtea Constituţională a respins, pe 8 iunie, o serie de excepţii, hotărând că sunt constituţionale mai multe articole din lege care se referă la înfiinţarea şi operaţionalizarea SIIJ.

Potrivit unui comunicat transmis atunci de CCR, judecătorii constituţionali au respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 88 ind.1 alin.(1)-(5), ale art. 88 ind.2- ind.7, ale art.88 ind.8 alin.(1) lit.a)-c) şi e) şi alin.(2), precum şi ale art.88 ind.9 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

De asemenea, cu unanimitate de voturi, CCR a respins, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.88 ind.1 alin.(6) art.88 ind.8 alin.(1) lit.d) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Tot cu unanimitate de voturi a fost respinsă, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a OUG nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

În comunicat, CCR îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la SIIJ.

„Din perspectiva controlului de constituţionalitate, hotărârea CJUE nu aduce elemente de noutate, nici cu privire la efectele juridice pe care le produc Decizia 2006/928 şi rapoartele MCV întocmite de Comisie pe baza acesteia, stabilind, aşa cum o făcuse în prealabil şi instanţa constituţională română, caracterul obligatoriu al Deciziei 2006/928 şi caracterul de recomandare al rapoartelor MCV, şi nici cu privire la conţinutul Deciziei 2006/928, stabilind că România are sarcina de a colabora cu bună-credinţă cu Comisia Europeană ‘pentru a surmonta (…) dificultăţile întâmpinate cu privire la realizarea obiectivelor de referinţă menţionate’. Prin urmare, Curtea şi-a menţinut jurisprudenţa anterioară şi a constatat că singurul act care, în virtutea caracterului său obligatoriu, ar fi putut constitui normă interpusă controlului de constituţionalitate realizat prin raportare la art.148 din Constituţie – Decizia 2006/928 -, prin dispoziţiile şi obiectivele pe care le impune, nu are relevanţă constituţională, întrucât nu complineşte o lacună a Legii fundamentale şi nici nu stabileşte un standard mai ridicat de protecţie decât normele constituţionale în vigoare”, susţine CCR.

Citește și: Ministrul Justiției, Stelian Ion: Decizia CCR privind Secția Specială, în contradicție cu poziția CJUE

Curtea Constituţională aminteşte că CJUE a stabilit că reglementările privind înfiinţarea SIIJ trebuie să respecte următoarele:

* să fie justificate de imperative obiective şi verificabile legate de buna administrare a Justiţiei;

* să fie însoţite de garanţii specifice care să înlăture orice risc care să aducă atingere independenţei judecătorilor şi procurorilor;

* în cadrul procedurii de investigare, judecătorii şi procurorii să beneficieze de dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil, de prezumţia de nevinovăţie şi de dreptul la apărare.

„Având în vedere cele trei aspecte asupra cărora s-a pronunţat CJUE, care decurg din dreptul Uniunii şi în special din valoarea statului de drept prevăzută la articolul 2 TUE, Curtea Constituţională a analizat în ce măsură principiul statului de drept, care are consacrare expresă în dreptul naţional, în art.1 alin.(3) din Constituţia României, este afectat prin reglementările care guvernează înfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie şi a constatat că acestea reprezintă o opţiune a legiuitorului naţional şi îndeplinesc garanţiile stipulate în Hotărârea CJUE, în acord cu prevederile constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3) şi în art.21 alin.(1) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi, implicit, în acord cu prevederile art.2 şi art.19 alin.(1) TUE”, transmite CCR.

Referitor la competenţa instanţei de judecată cu privire la interpretarea şi aplicarea dreptului european, CCR susţine că, în primul rând, o instanţă judecătorească are competenţa să analizeze conformitatea unei dispoziţii din „legile interne” cu dispoziţiile de drept european prin prisma art.148 din Constituţie şi, în cazul în care constată contrarietatea, are competenţa să aplice cu prioritate dispoziţiile de drept al Uniunii în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor.

„În toate cazurile, prin noţiunea de ‘legi interne’, Constituţia are în vedere exclusiv legislaţia infraconstituţională. Legea fundamentală îşi prezervă poziţia ierarhic superioară în virtutea art.11 alin.(3) din Legea fundamentală, art.148 neatribuind dreptului Uniunii prioritate de aplicare faţă de Constituţia României, astfel că o instanţă judecătorească nu are abilitarea de a analiza conformitatea unei dispoziţii din ‘legile interne’, constatate ca fiind constituţională printr-o decizie a Curţii Constituţionale, cu dispoziţiile de drept european prin prisma art.148 din Constituţie”, mai arată CCR.

Citește și: 25 de organizaţii solicită demisia membrilor CCR după decizia privind Secția specială: CCR impune judecătorilor naţionali să nu poată aplica direct dreptul european care se opune în mod clar unei astfel de Secţii

În opinia Curţii Constituţionale, declarând caracterul obligatoriu al Deciziei 2006/928, CJUE a limitat efectele acesteia dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, a stabilit că obligaţiile ce rezultă din decizie cad în sarcina autorităţilor române competente să colaboreze instituţional cu Comisia Europeană (par.177 din hotărâre), deci în sarcina instituţiilor politice, Parlamentul şi Guvernul României, şi, pe de altă parte, că obligaţiile se exercită în temeiul principiului colaborării loiale, prevăzut de art.4 TUE.

„Din ambele perspective, obligaţiile nu pot incumba instanţelor de judecată, organele statului care nu sunt abilitate să colaboreze cu o instituţie politică a Uniunii Europene”, este una dintre concluziile CCR.

„În al treilea rând, Curtea a constatat că dispozitivul Hotărârii CJUE, potrivit căruia o instanţă de judecată ‘este autorizată să lase neaplicată din oficiu o dispoziţie naţională care intră în domeniul de aplicare al Deciziei 2006/928 şi pe care o consideră, în lumina unei hotărâri a Curţii, ca fiind contrară acestei decizii sau articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE’ nu are niciun temei în Constituţia României, întrucât art.148 din Constituţie consacră prioritatea de aplicare a dreptului Uniunii faţă de dispoziţiile contrare din legile interne. Or, rapoartele MCV, întocmite în baza Deciziei 2006/928, prin conţinutul şi efectele lor, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea CJUE din 18 mai 2021, nu constituie norme de drept european pe care instanţa de judecată să le aplice cu prioritate înlăturând norma naţională. Aşa fiind, judecătorul naţional nu poate fi pus în situaţia de a decide aplicarea prioritară a unor recomandări în detrimentul legislaţiei naţionale, declarată conformă Constituţiei naţionale de către Curtea Constituţională, întrucât rapoartele MCV nu normează, deci nu sunt susceptibile de a intra într-un conflict cu legislaţia internă”, mai explică CCR.

În concluzie, CCR consideră că hotărârea din 18 mai 2021, pronunţată de CJUE, nu poate fi considerată un element ce poate determina un reviriment jurisprudenţial sub aspectul constatării incidenţei Deciziei 2006/928/CE în controlul de constituţionalitate şi, implicit, a încălcării art.148 din Constituţie.

Pe 18 mai, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că este de competenţa instanţelor naţionale să verifice dacă înfiinţarea Secţiei speciale de investigare a infracţiunilor din Justiţie, care are competenţa exclusivă de anchetare a judecătorilor şi procurorilor, respectă cerinţele prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Potrivit Curţii de Justiţie a UE, „revine instanţelor naţionale sarcina de a verifica dacă reforma care a condus în România la înfiinţarea unei secţii specializate în cadrul Ministerului Public însărcinate cu anchetarea judecătorilor şi a procurorilor, precum şi normele privind numirea procurorilor încadraţi în această secţie nu sunt de natură să facă secţia menţionată permeabilă la influenţe exterioare”.

Citește și:

Inspecția judiciară îl cercetează disciplinar pe judecătorul de la Curtea de Apel Pitești care a interpretat decizia CJUE și a stabilit că existența Secției speciale nu este justificată

Sursa: Agerpres/ Sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Citește și...

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

47 comentarii

 1. Cine pune un pariu cu mine:
  daca-i întrebi pe cei de la CCR cine e responsabil de „calitatea vieţii” nu se vor pune de acord!

  • „Prioritatea de aplicare a dreptului UE nu trebuie percepută în sensul …..”
   (aplicareaa dreptului UE e in constitutie, si e responsabilitate a CCR)

   Pe acceasi logica:
   „Prioritatea de aplicare a CONSTITUTIEI nu trebuie percepută în sensul …..”
   „Prioritatea de aplicare a LEGII nu trebuie percepută în sensul …..”
   „Prioritatea de aplicare a LEGILOR NATURII nu trebuie percepută în sensul …..”

   si poti sa alegi orice pentru „sensul …..” si gata: ai schimbat constitutia/legea/legea gravitatiei/legea lui Pitagora, etc.

  • La noi vremea se schimba rar, soarele rasare cand vrea el din est… fraza asta nu se aplica decat atunci cand CCR va fi votat de catre popor atunci cand e votat si presedintele:
   „”A Court Ought Not Be Affected By The Weather Of The Day But Will Be By The Climate Of The Era.””

  • CCR nu a spus ca Sectia Speciala nu poate fi desfiintata, ci ca nu este neconstitutionala.
   Problema nu este daca Sectia Speciala este sau nu constitutionala, ci ca trebuie urgent desfiintata pentru ca a fost infiintata de mafia psd si populata cu procurori corupti sau santajabili, cu sarcina precisa de a-i teroriza, de a-i hartui pe procurorii si pe judecatorii cinstiti, corecti, competenti, incoruptibili si nesantajabili, care i-au trimis in judecata si i-au condamnat pe infractorii din mafia psd, iar in acelasi timp, pentru a-i proteja pe judecatorii corupti, care au tergiversat procesele, i-au achitat sau i-au condamnat simbolic, cu suspendare, pe marii corupti si marii infractori din mafia psd, care au devalizat tara.
   Mafia psd a procedat la fel si cu CCR si cu Inspectia Judiciara si cu Sectia pentru Judecatori din CSM si cu ICCJ si cu anumite Curti de Apel. Pentru ca justitia sa functioneze, oamenii mafiei psd infiltrati la CCR, la Sectia Speciala, la Inspectia Judiciara, la Sectia pentru Judecatori din CSM, la ICCJ, la Curtile de Apel si la Judecatorii trebuie sa fie eliminati si arestati, pentru apartenenta la un grup infractional organizat, pentru abuz in serviciu si pentru favorizarea infractorilor.

  • Dragă redacție dacă vrem Stat de Drept , cu respectarea Constituție României și a legilor vă rog nu mai publicați comentariile aberante ale anarhiștilor anti CCR , anti CSM , anti partide . Au capul greu și le este greu să înțeleagă documente cu caracter juridic.

 2. O simpla analuza. Care sunt cetatenii romani carore le folodesc deciziile ccr? Infractorii pt care au inlaturat probe si i au scapat de condamnari privilegiatii care primesc pensii speciale samd. De ce le platim moi toti ceilalti pensiile si privilegiile? De prosti.
  Constitutia Romaniei prevede buna crefinta in indeplinirea obligatiilor asumate prin tratate internationale. Ah nu ati auzit nu ati stiut nu conteaza. Suntefi portavocea unor intefese contrare populatiei o capusa trufasa un parazit daunator. E dreptul meu condtitutional la opinie. Si de altfel ceva evident

  • „Care sunt cetatenii romani carore le folodesc deciziile ccr?”
   Mai sunt, dar trebuie sa te implici pe banii si timpul tau.

   De ex.: platesti taxa de pod de la Feteşti prin SMS si primesti totusi si amenda acasa pentru ca ei spun ca nu ai platit-o.
   Pe baza PV-ului poti sa ceri in instanta sa fie contestata la CCR acea taxa ca fiind neconstitutionala. Dar trebuie sa te duca mintea sa stii cum sa formulezi. Ca daca nu stii ce sa ceri o sa primesti reject. Asa functioneaza lumea, sa stii.
   Avocatul poporului nu o va face in locul tau. Parlamentul, Guvernul… nu! Toti vor banii tai

  • Da, stiu la ce ar trebui sa foloseasca o Curte Constitutionala, una formata intr-adevar din magistrati nu condusa apolitic de un fost parlamentar psd si alcatuita din marionete sprijinite de partide si grupuri de interese. Dar legat de astia ai nostri si de exemplul tau as plati cu drag amenda de la fetesti si ratia lor in inchisoare pt tot ce au facut

 3. Abureala cu Dorneanu! Nici el nu intelege ce-a scris acolo!!!!

 4. Ar trebui să înțelegem că ăștia europenii, nu știu ce nație suntem noi. Poate ne explică domnul asta , care conduce CCR în și cu articolele pe care le tot invocă el și colegii lui următoarele chestii: cine a tras in noi în…22 Decembrie? Cine e vinovat în mineriada din 13 Iunie ? Cine e vinovat pentru 10 August? Cine e vinovat că nu înțelege nimeni din Europa ce se întâmplă în România? Noi sau el?

  • mineriada din 13 iunie? :)))))
   minerii au venit in 14 si in nici un caz nu sunt vinovati de cei 4 impuscati pe 13 iunie

 5. Noaptea mintii si culmea tupeului ccr-ist! Cu asemenea „motivari”, caricaturile alea ce-si spun „judecatori”, manjesc institutia (care ar fi trebuit sa fie, si nu e…) si duc in derizoriu si ridicol spiritul si intelesul Constitutiei tarii. Daca astia isi inchipuie ca-i mai respecta careva prin tara si in afara ei….dar la nivelul lor de constiita nici nu cred ca dau 2 bani pe respect/autorespect, banul papat pe spinarea fraierilor de romani conteaza, n’asa daniel morar?

 6. Deși CCR susține că ”în virtutea acestei identităţi constituţionale, este abilitată să asigure supremaţia Legii fundamentale pe teritoriul României” de fapt afirmă că prin interpretarea Constituției în dezacord cu legislația UE nu sunt altceva decât INFRACTORI.

 7. Identitattea finala.

  • Constat că foarte multe comentarii au la bază păreri politice (anti CCR , anti PSD) , mai puneți mâna ( creierul ) pe Constituția României poate așa nu veți mai debita prostii. MCV nu cere desființarea SIIJ .MCV cere expres depolitizarea parchetelor , adică șefii parchetelor , inclusiv SIIJ , să nu mai fie numiți de politic ( ministerul Justiției , Președinte ) ci de exemplu CSM .. Din acest motiv PNL , USR , PLUS nu au modificat Legile Justiție , vor să controleze parchetul inclusiv DNA ..SIIJ nu deranjează dacă numesc ei șeful . Daca nu se aplică MCV vom continua să fim monitorizați .

  • @Cris. Dezbraca-l pe Stan Gheorghe de fusta si vei vedea cel mai ordinar bandit roman.

 8. Identitatea constitutionala nationala vs. identitatea tratatelor europene, un fel de dubla personalitate a lu Dorneanu & Co.

  Sau, cum zicea cineva, „am mai multe pareri, contradictorii si chiar toate ale mele!”

  Bozeee … cu dubla personalitate aia a lu’ matale, poti ajunge chiar sa fii tu insuti invidios pe tine! 😉

  Mortii maicu-sii rumanski caracter, domnilor si doamnelor constitutionali – ca Dorneanu nu e singurel pe acolo!

 9. !Lotus Team

  mi-ati produs o mare deziluzie! tocmai domnia-voastra? ?

  pai cand a fost sa fie schimbat guvernul Ponta, il citez pe domnul Presedinte * a fost nevoie sa moara oameni ca acest guvern sa-si prezinte demisia!*

  si acum, la niste jeturi de apa si niste gaze lacrimogene ati luat-o la sanatoasa, in loc sa ocupati Palatul Victoria si sa indepliniti comandamentul unuia din organizatori anuntat pe 6 august: *Flăcări, fum și sânge pe străzi va fi 10 august*, anuntul a fost facut de protestatarul #Rezist, Ovidiu Grosu, pe 6 august…https://evz.ro/plan-halucinant-protest.html

  dumneavoastra l-ati tradat pe Presedinte, ati tradat idealuirile fostelor partide de opozitie, aflate acum la guvernare…

  toti s-au asteptat ca domnia-voastra sa intrati in Palatul Victoria, caci doar pentru asta v-ati dus la miting, sa dati jos guvernarea Dancila… si in loc de asta ati dat bir cu fugitii si nu v-ati oprit decat in Cismigiu si acolo v-ati ascuns printre boscheti!

  cum va puteti privi copiii in ochi acum, dupa ce ati dat dovada de atata lasitate revolutionara?

  L-ati deceptionat foarte mult pe domnul Presedinte al tarii!

  Nu v-ati ridicat la inaltimea asteptarilor sale! daca ati fi patruns atunci in Palatul Victoria presedintele ar fi putut avea guvernul lui, parlamentul lui, avocatul poporului al lui, Constitutia lui si tara lui!

  iar tara ar fi vazut in dumneavoastra o persoana care, dupa ce a mancat din pomul cunoasterii, nu i-a fost rusine sa se lupte cu pieptul gol, ca la nudism, la Costinesti, cu fortele raului, adica cu jandarmii!

  Ca doar era vara…

  • mars ma de-aici! du-te la lopatica ta si lasa postarile ca oricum bati campii continuu!
   mai si scrii cu tona. tu chiar crezi ca iti citeste cineva toate aberatiile? looooooool.

  • @Ștefan …Căpetenia CCR- pus acolo să respecte țara și pe noi prostimea, ar putea cu funcția aia înaltă a lui să lămurească- nelămuritele justiției. O face? Nuuuuuu. Ne face viața mai ușoară, mai corectă , mai dreaptă juridic, vorbind? Nuuuuuu…Dacă rolul lui este să ne spună că LKK trebuie demisă, că europenii sunt buni doar dacă ne dau bani ca noi să-i furăm și în rest să-și vadă ei de justiția lor, că trebuie să participe la niscvai conferințe și întâlniri pe la Moskva, eu cred că tu nu reușești să vezi… stofa… aluatul… plămadă lui nenea Dorneanu. Se alătură multor nulității , ca să nu zic că hoți nu ar fi… ai Iașiului. Așa e Ștefane?

  • pentru cei mai multi #Rezist inseamna sa fii zen dar in acelasi timp atent la ce e in cercul tau de prieteni. Eu cred ca e mai important sa fim uniti.
   Scapam pe cale naturala si de CCR … si apoi avem liber la confiscat averile ilicite.

 10. Uite chiar acuma avem un moment Mama Omida şi spune aşa „atâta vor întinde coarda ăştia până vor fi nevoiţi să desfiinţeze instituţia CCR cu totul”….mai vine ceva „în ziua când legătura dintre ban-interes-politician vor ieşi la suprafaţă chiar ei (ĂIA, ştiţi voi ĂIA) se vor grăbi să desfiinţeze CCR ca să gestioneze pierderile şi desigur să le oprească macar la nivelul fraierului ca să nu se ajungă la ei”. Nu vă faceţi griji că atuncea când NU li se vor da de ales se vor bate între iei care să vă desfiinţeze mai repede şi atâta de vocali vor fi încât chiar şi cei de la CCR se vor minuna la cât de fraieri au fost luaţi.
  TOTUL ŢINE DE GESTIONAREA PIERDERILOR CÂND SE AFLĂ DE ASTFEL DE DEZASTE şi vă asigurăm că nu se vor gândi nici măcar o secundă la voi la câte griji îşi vor face pentru ei, PRICEPEŢI sau şi voi sunteţi din ăia care credeţi că sunt hoarde de oportunişti care vă sigură spatele şi se vor bate pentru voi şi toţi se vor sacrifica şi chiar vor lua vina asupra lor rupându-şi cămaşa de pe ei aruncându-se în gura lupului recunoscând că ei sunt păpuşarii din spatele vostru şi numai de grija voastră nu vor mai putea când vine greul peste voi….nu credeţi că sunt cam haioşi naivii ăştia neieşiţi printre şmecheri?

 11. Spasiba, CCCP!

 12. Până acum s-a dovedit clar că SS a fost doar o coadă de topor a infractorilor din politică împotriva justiției, a procurorilor și judecătorilor cât de cât corecți(câți dreaq or mai fi). Cu toate astea fmmccrpsd traduce totul în continuare în sensul protejării hoților și pungasilor. Niște nenorociți bolșevici pt care primează averile, facilitățile oferite de funcție și nepotismul. Praful să se aleagă de ei.

 13. Cred ca nimeni nu se astepta la altceva…… CCR anul asta si la anul pe vremea asta va mai macelari tot, dupa aceea se schimba garnitura, si va fi cum trebuie….

 14. !andrei

  ce cenzor bun ai fi fost dumneata in comunism, ai spiritul, nu ai cadrul…

  stiu ca orice text care depaseste cinci fraze te oboseste….

  cat priveste ce am scris este o ipoteza….de altfel, daca ai avea obisnuinta de a reflecta ti-ai pune simpla intrebare: cum se face ca la Nuremberg, intr-o cazuistica foarte complexa, toate cele 12 procese s-au terminat in 4 ani si la noi judecatorii sunt *blocati* si nu stiu pe unde sa scoata camasa in cazul Colectiv?

  iar daca la Colectiv s-a intamplat ce s-a intamplat pe 10 august a fost parfum…

  incearca sa fii autonom, poupincourismele fac rau, dumitale ca persoana si societatii, pentru ca le da politicienilor iluzia ca au puterea de a face orice!

  incearca sa fii inteligent… sunt lucruri pe care poti sa le schimbi, sunt lucruri pe care nu poti sa le schimbi….a fi inteligent inseamna sa faci diferenta..

  pe mine nu ai cum sa ma opresti in a posta…deci asta este un lucru pe care nu-l poti schimba

 15. identitate nationala = coruptie?

 16. !Lotus Team

  a spune ca echipa de la CCR este o agentura a rusilor tine de fantasmagoric…

  dorinta de a controla CCR o are orice democratie autoritarista…noi iar ne indreptam spre asa ceva, dupa ce regimul Basescu a controlat CCR…in decizia in cauza doar reprezentantele presedintelui au votat impotriva…scorul a fost 7 la 2…

  pe fond, toti astia care pe-acilea va dati europeni jucati o piesa de teatru, nu sunteti autentici, iar drept dovada este modul in care v-ati raportat la alegerile europarlamentare!

  sa ma mai mir atunci de politicieni ?

 17. dorneanu asta si cu geani ori sunt ultimii retardatii ori ticalosi:

  (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

  ce kkt poti interpreta aici? pai da, au prioritate dar totusi daca au cedeaza trecerea si sunt in stationare nu se chiar aplica ca totusi identitate. noaptea mintii

  • Dragă redacție dacă vrem Stat de Drept , cu respectarea Constituție României și a legilor vă rog nu mai publicați comentariile aberante ale anarhiștilor anti CCR , anti CSM , anti partide . Au capul greu și le este greu să înțeleagă documente cu caracter juridic.

  • pai zi tu cu cuvintele tale mai @ Cris

   o taxa platita de noi pentru ca ne este impusa, fara un scop bine definit, e Constitutionala sau nu?
   Adica, daca ceri niste bani ca stat ca sa intretii un pod – poti sa-i folosesti si la turnat asfalt pentru a ajunge cu masina pana la acel pod? Avand in vedere ca mai e si vigneta.

   Ca asta e mai usor de inteles

 18. Ciurucurile securiste de la CCR dorm în pat cu icoana cu Stalin şi visează numai la P$D. Până când nu va exista răspunderea magistratului, vom rămâne o ţară bananieră unde fiecare face ce vrea. La noi totul e negociabil, totul e „interpretabil” după cum vor diverşi barosani, totul e un circ de doi bani. O impostură. O improvizaţie.

  Hotărârile WCR ar trebui redactate pe hârtie igienică.

 19. Acesti golani camuflati in fuste sa pacaleasca poulatia sunt complici in cele mai odioase retele de crima organizata din Romania.

 20. Identitate nationala constitutionala…… ce cuvinte marete, ce abureala marca Dorneanu….. Hai ca la anul…… ar trebui sa se incline balanta in sens invers….. Sa vezi atunci veselie la …. buda!!!!

 21. Dacă regele Irod îl avea pe dorneanu consilier juridic, uciderea pruncilor avea justificare legală. Individul ăsta e de-a dreptul imbecil. Va să zică „prioritatea de aplicare a dreptului UE nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării identităţii constituţionale naţionale”? Păi, tot așa, prioritatea de dreapta nu trebuie percepută în sensul înlăturării sau desconsiderării dreptului bombardierului cu bmw de a trece primul.
  Prioritatea e ori deplină ori deloc, imbecilule.

 22. Ce frumos!! „…nucleu identitar de fond al Constituţiei României …”
  Păi dacă ni se ia și nucleul identitar de fond al Constituţiei României cu ce mai rămânem???
  Chiar așa? Să ajungem desconsiderăm identitatea noastră constituţională? A României, a țărișoarei noastre din care ne păpăm pensii și subvenții?
  Păi degeaba au muncit oamenii ăia – Iorgovan, Severin și Dorneanu însuși la scrierea Constituției României, ca să ne [cenzurat] în ea de constituție?
  …lăsând miștoul la o parte să ne aștepătăm că fiarele ticăloșite cu robe vișinii nu se vor preda ușor.

 23. Nu cred c-ar muri nimeni daca am muta complet atributele CCR CSM-ului si desfiinta CCR-ul complet. Le facem o socoteala, calculat in watti, cat muncesc si cat primesc * la ce nivel traiesc.

  Mi se pare ca-s niste oameni platiti foarte degeaba din punctul sursei salariilor lor, dar slujesc interese politice, e clar ca-s partiali in privinta protectiei mafiei PSD-iste, iar cand ti-e frica de mafie, inseamna ca te are cu ceva la mana, ceea ce-i limpede pt. cei ce inteleg sistemul.

  Erau oameni sfinti, aveau o viata mai simpla. De unde pana unde te-a trosnit pe tine sa fii Judecator ? Ambitii mari. Copilarie minunata. Dar daca judeci stramb mai bine te arunci in Dambovita.

  Ori aveti integritate morala ori ramaneti in istorie ca niste jene. Ce e scris nu se mai ia. Fapta-i fapta vesnic si orice actiune are consecinte.

 24. Sectia asta are 15 angajati, nu sunt sigur daca intre astia nu este inclus si portarul, iar pentru cei care stiu aritmetica asta inseamna cate un angajat la 3 judete!

  Politicienii stiu ca judecatorii si procurorii sunt corupti si controlati si au inventat aceasta sectie…

  pe de alta parte nu ar dori ca judecatorii si procurorii sa fie corecti, caci atunci ar intra ( unii dintre ei) direct la parnaie, daca nu si-ar putea aranja ploile cu judecatorii si procurorii….

  de-aici ambivalenta lor atitudinala!

  politicienii sunt precum o gramada din romani….sar in sus daca li se face o nedreptate, dar nu au nimic pe constiinta daca fac nedreptati….sunt vocali daca fura unii, dar nu au nici o problema sa fure ei…..

  si acum politicienii sunt in deruta…. de fapt singurii care s-au opus o bucata de vreme desfiintarii au fost politicienii unguri, cei mai cinstiti dintre politicienii partidelor noastre…

  eu sunt insa in surprins de pupincourismul de pe-acilea…

  pai la mintea mea, nu cine stie ce, eu as fi facut 3 sectii speciale, cate una pe fiecare deceniu, care sa ancheteze adoptiile, privatizarile, disparitia flotei, disparitia bancilor, retrocedarile de imobiliare….ehei fiecare sectie cu minim 100 de angajati…

  de unde intrebarea: oare pupincouristii de pe acilea nu or fi din aia care au profitat de marele jaf national, numit acumularea primitiva a capitalului si acum se dau fete mari?

  ca ar avea interese clare in desfiintarea sectiei, parca as intelege, dar nu as fi de acord, dar sa te dai fecioara, este prea de tot…

  lichelism, lichelism, dar oleaca de masura!

 25. Felicitări CCR ! Și Inspecției Judiciare ! Actualul ministru al Justitiei, apare in poze parca lingandu-se pe buze la gandul ce va face cu ai lui. Iata ca nu este chiar asa. Chiar daca procurorii sunt in subordinea ministrului justititei, sunt doar atat timp cat ministrul justitiei acioneaza pentru protejarea valorilor sociale protejate prin lege, unde prima este Constitutia Romaniei. In caz contrar, nu este nicio deosebire intre faptuitorii care actioneaza de la a fura pânî la a fura din banul public și la a aduce atingere in plan juridic, administrativ, politic si mediatic valorilor sociale protejate de lege, indiferent daca sunt evazionisti, ministrul rangii sau ministrul justitiei. In caz contrar asistam la spectacole triste unde cap de afis a fost primul act de discriminare juridica, prin decizia de a se disjunge dosarul Colectiv in doua – ai statului de-o parte si ai privatului de celalata parte, la care chiar daca s-a renuntat dupa 2 (doua) zile, fapta tot faptă rămâne. Si nu onoreaza nici pe faptuitori, nici pe cei care potrivit Constitutiei sunt chemati sa apere valorile socile protejate de lege.

 26. !Illu
  !Nea Alecu
  !xoxo
  !Ion
  !Ion
  !Gogu
  !Samir

  am si eu o mica intrebare, nu este cine stie cat de intima,

  ati pus botu la marele jaf national de dupa 1990 si vreti acum sa vi se stearga urma?

  ca alta ratiune in a combate pe ideea desfiintarii sectiei acesteia speciale de anchetare a magistratilor, adica a judecatorilor si procurorilor corupti nu gasesc!

  interesant cum faceti pe-acilea pe fetele mari…

  caci daca ati fi fost neimplicati ati fi cerut nu desfiintarea sectiei asteia speciale ci anchetarea tuturor matrapazlacurilor facute de judecatori si procurori in ultimii 30 de ani…

  nu 15 functionari cat are acum sectia, unu la trei judete, ci 1500, doar asa poti baga frica in mafia asta pe care o aparati cu atata ardoare…daca ati cinstiti…

  dar dupa ce ai pus botu, de unde cinste?

 27. CCR afirmă că, în virtutea acestei identităţi constituţionale, este abilitată să asigure supremaţia Legii fundamentale pe teritoriul României. Niste slugi nenorocite ale Ciumei Rosii care primesc Pensii Speciale si noi ca prostii acceptăm asa ceva. România „Lucrului bine facut „

 28. !Baba Yaga

  din cate mi-aduc aminte, la alegerile europarlamentare v-ati cam batut joc de ideea europeana si acum vreti sa dovediti ca sunteti ultraeuropean?

  oi fi avut si domnia-voastra interese oculte legate de marele jaf de dupa 1990 de vreti ca prin desfiintarea sectiei acesteia sa vi sa piarda urma?

 29. S-au intalnit hotii cu prostii…Doar banii UE sunt constitutionali, CEDO, MCV, CJUE, respectarea statului de drept, etc, NU.

 30. Cre’ ca caricaturile astea ccr-iste (exceptand 2 doamne judecator), sunt si usor analfabete functional (caricaturile, vreau sa spun…) sau ii cred pe majoritatea romanilor analfabeti functional: din punct de vedere juridic, „prioritar” si/sau „prevala” = „inlatura”/”desconsidera”? Mama ei de manipulare grosolana a romanilor! Porcaria asta de motivare n-are nici-o acoperire juridica sau, mai ales, constitutionala! Dar, na, multi citesc putini pricep!