G4Media.ro

PSD pregătește marele tun economic: Proiect pentru Fondul Suveran de Investiții, un…

PSD pregătește marele tun economic: Proiect pentru Fondul Suveran de Investiții, un mamut de 19 miliarde de lei care va deveni jucător în piața liberă și va putea face privatizări netransparente

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), o societate pe acțiuni deținută de guvern care va reuni acțiunile statului la cele mai mari 28 de companii publice sau cu capital parțial public. FSDI este inițiativa promovată puternic de Liviu Dragnea și prin care PSD vrea să investească în domenii multiple, făcând din stat un jucător important în competiția de piață.

Foto: Liviu Dragnea și Benjamin Netanyahu la discuția din 2017 despre FSDI (Sursa: Camera Deputaților)

Proiectul de HG prevede că Fondul va putea privatiza companiile pe care le deține fără să respecte legislația internă care cere un grad ridicat de transparență în cazul privatizărilor.

Capitalul social inițial al FSDI este în valoare totală de 19,1 miliarde lei, potrivit proiectului de HG.

Principalele companii care vor face parte din FSDI (pe lângă pachetele minoritare deținute de stat la Petrom, Telekom, Engie, Eon):

Hidroelectrica
Romgaz
Nuclearelectrica
Portul Constanța
Conpet
Loteria Română
Cuprumin
Unifarm
Antibiotice

Context:

Proiectul economic major a fost anunțat de Liviu Dragnea încă din campania electorală din 2016, dar a fost întârziat atât de CCR (a declarat neconstituțională o lege adoptată de Parlament), cât și de opoziția ALDE. În urma înființării FSDI, partidul lui Tăriceanu pierde controlul exercitat prin Ministerul Energiei asupra giganților de stat din domeniu.

Fondul Suveran este una dintre marile inițiative ale lui Liviu Dragnea, despre care liderul PSD a discutat în 2017 cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

În iulie 2017, Dragnea scria pe Facebook după o întâlnire în Israel cu premierul Netanyahu că a discutat cu acesta despre ”oportunitățile de a consolida cooperarea noastră prin atragerea capitalului israelian în Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții”.

Principalele prevederi ale proiectului de HG:

FSDI este deţinut în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român. Drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic al FSDI sunt exercitate, în numele statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice

FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, denumite în continuare PPP, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit

FSDI este autorizat în condițiile legii să:

a) participe la înfiinţarea de societăţi/fonduri ca asociat unic sau împreună cu alți acționari;
b) finanțeze activitatea societăţilor din al căror acționariat face parte prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, precum și să garanteze împrumuturile societăților din al căror acționariat face parte, direct sau indirect;
c) tranzacționeze acţiuni din portofoliul propriu prin operațiuni de vanzare – cumparare;
d) dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliu în conformitate cu politicile investiţionale proprii.

FSDI nu investește în capitalul social al societății de proiect in cazul proiectelor de tip PPP, putand participa doar la finantarea proiectelor de tip PPP prin societatile de proiect, in limita a maxim 49% din valoarea proiectului.

Capitalul social inițial, subscris al FSDI este în valoare totală de 19.111.850.332 lei și este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei, precum și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, în valoare de 10.111.850.332 lei, stabilită la valoarea nominală a acțiunilor aportate.

Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar 9 miliarde lei se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare în lei și/sau valută disponibile în soldul contului trezoreriei statului, astfel:
a) 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare in lei la momentul constituirii FSDI.
b) diferența de capital social în numerar se varsă în termen de cel mult 12 luni de la data înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută

Pachetele de acțiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condițiile prezentei hotărâri, se transferă din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a FSDI, acesta putând dispune liber de respectivele acțiuni, în calitate de bunuri proprii, în condițiile legii.

Strategia FSDI se elaborează de către Directorat, se avizeaza de Consiliul de Supraveghere și se aproba de către adunarea generală a acționarilor, în baza liniilor directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.

Strategia FSDI este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea FSDI și are în vedere următoarele domenii și activități de dezvoltare:
a) finanțarea întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acționariatului, dacă aceste întreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;
b) finanțarea companiilor românești de importanță strategică, respectiv dezvoltarea sectoarelor cheie, în care companiile românești au șansa de a obține un avantaj competitiv la nivel global;
c) investiții în industrie, agricultură, servicii, comerț, construcții;
d) investiții în proiecte de infrastructură;
e) finanțarea start-up-urilor și a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare
f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puțin avansată și prioritar economic în sectoarele cu potențial ridicat de creștere economică;
g) stimularea inovației și a noilor tehnologii;
h) dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung;
i) creșterea competitivității economiei românești;
j) urmărirea strategiei energetice;
k) piețele de capital;
l) societăți din afara țării;
m) alte domenii și activități de dezvoltare care sunt de interes pentru economia națională

Operaţiunile FSDI sunt finanţate din următoarele surse:
a) venituri obţinute din dividende încasate de la societăţile la care deţine acţiuni;
b) venituri din tranzacţionarea de instrumente financiare emise de alte entităţi;
c) operaţiuni cu instrumente financiare proprii;
d) venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din portofoliu;
e) împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligaţiuni;
f) alte surse prevăzute de lege.

Deciziile privind managementul activelor şi pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale FSDI, pe baze comerciale, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul Ministerului Finanțelor Publice sau al oricărei alte autorităţi sau instituţii publice

FSDI este administrat în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, în urma procesului de selecție derulat în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, proces ce cuprinde, fără a se limita la, și următoarele criterii de selecţie pe care membrii Consiliului de Supraveghere, trebuie să le îndeplinească cumulativ:
1. să dețină experiență de minim 5 ani în administrarea sau conducerea executivă a uneia dintre următoarele tipuri de societăți:
instituții de credit,
instituții financiare nebancare,
companii de asigurări,
fonduri de investiții sau alte instituții de administrare a activelor ce activează pe piețele financiare,
instituții financiare,
societăți cu capital privat sau de stat, sau
să fie profesor universitar cu expertiză de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar, sau să fi deținut o funcție de conducere în cadrul autorității publice tutelare care a avut în coordonare societăți ale căror acțiuni constituie aport în natură la capitalul social al FSDI.
să dețină o diplomă de licență sau de studii postuniversitare în domeniile: economic, tehnic, bănci, finanțe, managementul afacerilor, contabilitate sau drept;
să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal;
să aibă un istoric de integritate profesională dovedită prin scrisoare de recomandare;
să dețină o bună reputație profesională;
să nu fi suferit nicio condamnare care sa-i restrângă drepturile pentru ocuparea funcției;
să nu se afle în conflict de interese cu privire la activitățile FSDI

Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească optsprezece luni.

Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv principal organizarea activităţii FSDI.

Numirea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere se realizează în baza unui proces de selecție organizat de către Ministerul Finanțelor Publice pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2).

După numirea primilor membrii ai Consiliului de Supraveghere, aceștia numesc primii membrii ai Directoratului pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2)

Înstrăinarea sau achiziția de către FSDI a unor acţiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol

Lista completă a societăților ale căror pachete de acțiuni constituie aport in natură la capitalul social inițial al FSDI:

1 ENGIE ROMANIA S.A.
2 SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – „ELECTRICA” S.A.
3 DELGAZ GRID S.A.
4 E.ON ENERGIE ROMANIA SA
5 CHIMCOMPLEX SA
6 OMV PETROM SA
7 Telekom Romania Communications S.A.
8 CN „LOTERIA ROMANA” SA
9 IAR SA
10 OIL TERMINAL SA
11 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA
12 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA
13 SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A.
14 COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” SA
15 SOCIETATEA NATIONALA „NUCLEARELECTRICA” SA
16 COMPANIA NATIONALA „IMPRIMERIA NATIONALA” SA
17 CONPET SA
18 SN „AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-” SA
19 SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA „T.B.R.C.M” S.A.
20 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A.
21 COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE – (CNCIR) SA
22 CUPRU MIN SA ABRUD
23 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA
24 ROMAERO
25 COMPANIA NATIONALA „ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” – S.A.CONSTANTA
26 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA
27 ANTIBIOTICE SA
28 COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

9 comentarii

 1. Exact ce s-a intamplat cu privatizarile dupa ’90 cand toate au fost vandute pe nimic iar banii au ajuns in conturile PSD-istilor. Jaful suprem + rezervele de aur si apoi Romania va fi a rusilor… Tradare de tara e putin spus …

 2. Mai asteptați doar puțin, Bibi o să-și recunoască vinovăția curând și veți rămâne fără administrator la fond…! Doar nu aveți în gând să vi-l administreze direct Crăcănel…?

 3. O tara intreaga la picioarele unui infractor.
  Tara s-a predat si batalia a fost castigata fara lupta.

 4. Pentru ca unora le pute votul si candidatii tot votantii redusi mintal din 1990 merg la vot si decid prezentul si viitorul tarii. Adica tot mereu aia iau teapa din 1990 si noi ii lasam asa sa luam si noi cu ei pisandu-ne pe el de vot!

 5. Se naste un nou FNI!
  Sa fie primit pe lista noilor dosare penale!

 6. Pușcărie

 7. Despre Cuprumin a scris Tolontan anul trecut. Merita aruncat un ochi pe articole.
  https://www.tolo.ro/?s=cupru+min

 8. Cercel de aur ii mai lipseste lui Netanyahu

 9. O metoda marca PSDragnea-ciuma rosie de a fura TOT si LIBER din tara asta! Ma tot intreb, cum naiba inca mai traiesc astia?

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.